Fiţi bine veniţi pe acest blog şi în Împărăţia lui Dumnezeu!
Aici este locul unde găsiţi câteva elemente principale, extrase din Biblie, pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi pentru Biserica lui Dumnezeu, zidită de Isus Hristos.
Rugaminte:
Dacă nu sunteţi de acord cu ce gasiti scris iertaţi-mă si continuaţi-vă viaţa aşa cum doriţi.

Ce este, ce crede şi ce face BISERICA lui DUMNEZEU?MOTTO
Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?”
Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!”
Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „
Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.
Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui
.
(Evanghelia după Matei 16:15-18)

Bun venit dragul meu cititor

Aş dori să te felicit pentru harul (şansa, oportunitatea) pe care ţi-a oferit-o Dumnezeu de a cunoaşte câteva afirmaţii importante despre Biserica lui Dumnezeu aşa cum sunt prezentate de Biblie.
Nu am pretenţia că vei cunoaşte tot ce trebuie despre acest subiect dar cel puţin lucrurile strict necesare pe care ar trebui să le cunoască orice om care crede că face parte din Biserica lui Dumnezeu sunt prezentate.
Mă rog bunului Dumnezeu să-ţi dea credinţa necesară de a primi aceste afirmaţii aşa cum se cuvine.

Gheorghe Peagu
un rob al lui Dumnezeu

În INTRODUCERE

Aş dori să fac cunoscut faptul că toate afirmaţiile care urmează se bazează pe Biblie, iar citatele sunt luate dintr-o ediţie a anilor 1990, traducerea Cornilescu.
De asemenea aş dori să înţeleagă orice cititor că aceste afirmaţii se referă la Dumnezeul descris de Biblie ca fiind Dumnezeul creator al universului, susţinător al tuturor lucrurilor prezentat de Isus ca Tatăl Lui şi al celor născuţi din nou din Dumnezeu prin credinţă.
Personal, cred în acest Dumnezeu şi prin credinţă am experimentat dragostea, puterea şi bunătatea acestui Dumnezeu , cred că sunt născut din nou, îl numesc Tată şi cred ca sunt un mădular al Bisericii Lui despre care vom vorbi în continuare.
Nu voi aduce nici un argument în susţinerea afirmaţiilor urmatoare ca venind din partea oamenilor din bisericile actuale ci numai afirmaţiile autorilor cărţilor Bibliei considerând că au puterea să ne călăuzeasca spre bine şi spre Dumnezeu aşa cum au facut-o atâtea milenii.
Pentru a nu îngreuna citirea textului nu voi cita fiecare sursă pentru a-mi justifica afirmaţiile lăsându-vă plăcerea de a creceta fiecare Biblia şi a vă convinge de corectitudinea lor.


CE ESTE
BISERICA LUI DUMNEZEU?
Cuvântul biserică are la origine unul din cuvintele:,,basilica” cu sensul de clădire utilizat pentru primele clădiri construite de împăratul Constantin şi dăruite creştinilor pentru ingroparea morţilor şi care a fost şi este folosit şi astăzi de creştini cînd se referă la biserică, şi ,,ecclesia” care pe lângă sensul de ansamblu de locuinţe, în vechea Grecie, are şi sensul de grupare de oameni separată de restul societăţii pentru a duce o viaţă deosebită. Acesta este sensul folosit şi de Isus în textul citat din Evanghelia după Matei şi în acest sens vom vorbi mai departe despre Biserica Lui Dumnezeu.
In Biblie Biserica lui Dumnezeu este prezentată fie ca o zidire unitară din ,,pietre vi” piatra din capul unghiului fiind Isus iar temelia apostolii, fie ca un ,,trup omenesc” cu mădulare, capul trupului fiind Isus. În continuare voi folosi termenul de ,,mădular” pentru persoanele care fac parte din Biserica lui Dumnezeu.
Analizând dialogul dintre Isus şi Petru citat în Evanghelia după Matei capitolul 16 şi preluat în motto-ul nostru observăm că Isus spune că oameni de genul lui Petru cărora Dumnezeu le-a descoperit cine este Isus vor fi folosiţi pentru a zidi Biserica Sa care de fapt este Biserica lui Dumnezeu, aşa cum o denumeşte Pavel în epistolele sale şi cum am preluat-o şi eu pentru această lucrare.
Deci, pornind de la acest pasaj şi analizând situaţia în conext biblic putem conidera, fără a greşi, că Biserica lui Dumnezeu este o zidire din ,,pietre vi” (oameni) făcută de Isus, alcătuită ca un trup cu mădulare din care fac parte totalitatea oamenilor, din toate timpurile şi din toate naţiunile, cărora Dumnezeu le-a descoperit că Isus este Fiul Său şi Hristosul (trimisul) acestui Dumnezeu pentru mântuirea, iertarea omeniriri de păcat, şi care cred această descoperire.
Apostolii au numit acest popor ca o preoţie împărătească, sfântă , aleasă de Dumnezeu, sfinţită care trăieşte printre oameni şi care răspândeşte mireasma lui Isus, Hristosul lui Dumnezeu.


CE CREDE
BISERICA LUI DUMNEZEU?
Când vorbim despre Biserica lui Dumnezeu implicit vorbim despre mădularele acesteia şi nu putem spune decât că sunt persoane care:
- Cred că Dumnezeu există şi că El este Duh şi unicul Dumnezeu viu şi adevarat, creatorul întregului univers, suveran, infinit, etern, neschimbător, sfânt, drept, dragoste, foc mistuitor, liber, credincios, atotputernic, omniscient, omniprezent... Deci Dumnezeu este ceea ce spune că este şi face ceea ce spune că face;
- Cred că omul a fost creat de Dumnezeu după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu din ţărână în care a suflat suflare de viaţă şi a devenit un suflet viu;
- Cred că omul a fost creat capabil să stea în prezenţa lui Dumnezeu, iar durata călătoriei lui pe acest pământ a fost condiţionată de ascultarea de Dumnezeu, liber să aleagă să asculte sau nu de Dumnezeu, fără atributul cunoaşterii binelui sau răului;
- Cred că omul prin neascultare de Dumnezeu a păcătuit şi a a pierdut calitatea şi dreptul de a mai sta în prezenţa lui Dumnezeu, a devenit muritor (călător limitat pe pământ) despărţit de Dumnezeu, dar a rămas liber de a-şi alege permanent soarta, cunoscător al binelui şi răului, rob al neascultării şi al păcatului;
- Cred Dumnezeu a avut un plan de mântuire (salvare) pentru om şi anume de a-l răscumpăra din starea în care a ajuns, de a-l elibera din robia păcatului şi de a-l ierta, de a-i reda dreptul de a sta în prezenţa lui Dumnezeu adică viaţă veşnică;
- Cred că planul lui Dumnezeu s-a împlinit prin omul Isus din Nazaret prezentat de Biblie ca fiind: omul născut în poporul evreu de fecioara Maria fără să cunoască bărbat ci umbrită de Duhul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, Hristosul (Mesia, Alesul, trimisul) lui Dumnezeu pentru salvarea omenirii, lumina lumii, calea, adevarul, viaţa dar şi pâinea vieţii;
- Cred că acest om din Nazaret numit Isus a trăit pe pământ fără păcat în ascultare deplină de Dumnezeu, a propovăduit pocăinţa şi Impărăţia lui Dumnezeu, a vindecat şi înviat oameni, a făcut semne şi minuni, a învăţat 12 ucenici despre Împărăţia lui Dumnezeu, a fost răstignit pe cruce nevinovat purtând vina păcatului omului şi obţinând iertare pentru acesta, a murit şi a ajuns în locuinţa morţilor ale cărei porţi nu l-au biruit, a înviat a treia zi şi a continuat să înveţe ucenicii 40 de zile despre Împărăţia lui Dumnezeu, s-a înălţat la cer unde şade şi mijloceşte la dreapta lui Dumnezeu pentru noi oamenii, va reveni ca Împărat şi ca judecător şi va judeca vii şi morţii (dupa ce vor învia cu toţii), va locui pe noul pământ împreuna cu cei răscumpărati, care au crezut în El, şi cu Dumnezeu, întreaga veşnicie;
- Cred că prin ascultarea si jertfa Sa Isus a fost primit să stea la dreapta lui Dumnezeu ca Mijlocitor între Dumnezeu şi om şi a fost făcut de Dumnezeu, Mântuitor, Domn, Capul Bisericii.
Cred Isus a trimis pe pământ Duhul Sfânt care, convinge lumea ca fiind vinovată de păcat, neprihănire şi judecată, mângâie, învaţă, aminteşte şi călăuzeşte pe cei credincioşi, dă daruri şi putere celor credincioşi să slujeasacă lui Dumnezeu şi să se împotrivească păcatului;
- Cred că toţi oamenii care cred in Numele lui Isus Hristos sunt născuţi din nou (de sus) prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus, se numesc copii ai lui Dumnezeu iar Isus îi numeşte fraţii Lui, vor invia şi se vor întâlni cu Isus pe norii cerului, vor trăi în veşnicie sub cârmuirea lui Isus, Hristosul, ca Împărat şi în prezenţa lui Dumnezeu, devin mădulare ale trupului lui Isus pe pământ, ale Bisericii lui Dumnezeu, sunt sfinţiţi odată pentru totdeauna prin sângele lui Isus, primesc prin credinţă mântuirea lui Dumnezeu şi iertarea de păcate;
- Cred Biblia este o colecţie de cărţi scrise de oameni care au trăit călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu, că ea conţine Cuvântul lui Dumezeu şi îl descoperă (revelează) pe Dumnezeu şi planul Său unitar pentru omenire. Biblia este îndrumarul de bază, scris, al omului în relaţia sa cu Dumnezeu şi nimic contrar îvăţăturii Bibliei nu poate fi acceptat de om ca fiind acceptat de Dumnezeu;
- Cred Biserica lui Dumnezeu nu este clădire, nu este instituţie în stat sau de stat înregistrată în registrul comerţului, nu este condusă de oameni prin reprenentanţi sau comitete sau prin adunari generale ci că este condusă de Isus prin Duhul Sfânt şi este przentă oriunde prin fiecare mădular iar unde sunt două sau trei mădulare adunate împreună, în Numele lui Isus, este şi Isus prezent.


CE FACE
BISERICA LUI DUMNEZEU?
Pentru a fi obiectiv în a încerca să răspund la această întrebare va trebui să ţinem semă de faptul că Biserica lui Dumnezeu este condusă de Isus prin Duhul Sfânt iar omul nu poate cunoaşte activitatea întregii biserici nici la nivel mondial, nici la nivel naţional, nici la nivel local ci numai la nivel de mădular sau grupuri de mădulare restrânse. Ceea ce ştie, în schimb, fiecare mădular este faptul ca toate mădularele Bisericii lui Dumneezeu, fiind conduse de acelaş Duh, ar trebui să aibă aceeaşi credinţă, să facă toate aceleaşi lucruri invăţate de la Isus şi să facă fapte bune care să aducă slavă lui Dumnezeu şi care să dovedească credinţa şi chemarea lor.
Consider, conform Bibliei şi călăuzirii date de Duhul Sfânt, că fiecare mădular al Bisericii lui Dumnezeu ar trebui să treacă prin următoarele stadii în călătoria sa pe pământ:
1.Un om devine mădular al Bisericii lui Dumnezeu în momentul în care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îl alege şi îl convinge de starea de păcat, neprihănire şi judecată, dându-i credinţa mântuirii şi născându-l din nou, din Dumnezeu prin Duh, prin har şi credinţă, nu prin fapte. În acest moment omul recunoaşte că este păcătos, îşi recunoaşte starea în care trăieşte, crede că este salvat de la pedeapsă prin Isus acceptându-L ca Domn şi Mantuitor şi ia decizia să-L urmeze, adică să trăiască după Cuvântul Lui. Acest moment se cheamă momentul pocăinţei omului;
2.Devenind astfel un mădular al Bisericii lui Dumnezeu omul:
-In calitate de fiu al lui Dumnezeu se închină numai lui Dumnezeu, ca Tată, în Duh şi adevăr în Numele lui Isus. Aici aş menţiona în mod expres învăţătura dată de Isus ucenicilor şi menţionată de autorul Evangheliei după Ioan în capitolul 14: ...,,Eu mă duc la Tatal; şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face”...
-Mărturiseşte public credinţa lui si acceptă botezul cu apă prin scufundare în Numele lui Isus, începe să trăiască o viaţă calăuzită de Duhul lui Dumnezeu practicând rugăciunea (starea de vorbă cu Dumnezeu prin credinţă, în Numele lui Isus), postul şi dărnicia ca elemente ale neprihănirii lui şi ca mărturie a neprihănirii date de Dumnezeu;
-Mărturiseşte prin trăire şi vorbire despre calitatea sa de copil al lui Dumnezeu şi invaţă, pe măsura harului dat de Domnul Isus, şi pe alţii, care aceeaşi descoperire de la Dumnezeu;
-Acceptă să pună în practică darurile primite de la Dumnezeu şi să slujească celor din apropierea sa în raport cu slujba încredinţată de Domnul Isus pentru desăvârşirea sfinţilor. De menţionat ca un dar sau o slujbă primită de un mădular de la Dumnezeu este confirmată prin Duhul Sfânt si de mădularele cu care are părtăşie.
-Tot ceea ce face cu vorba sau cu fapta face în Numele lui Isus sub călăuzirea Duhului Sfânt;
-Nu va accepta să facă lucruri sau să participe la acţiuni care încalcă Cuvântul lui Dumnezeu chiar cu riscul vieţii lui;
-respectă statul şi legile statului atata timp cât nu încalcă Cuvântul lui Dumnezeu;
-ca mădular al Bisericii lui Dumnezeu poate ocupa orice slujbă sau funcţie în societate atâta timp cât prin acţiunile sale nu încalcă legile lui Dumnezeu şi are obligaţia să slujească ca pentru Dumnezeu şase zile după care a şaptea să se odihnească;
-Caută şi practică părtăşia cu persoane care au aceaşi credinţă practicând acelaş mod de viaţă , rugându-se, postind, zidindu-se reciproc din Invăţătura lui Dumnezeu sau făcând faptele bune pregătite de acesta. Plecând de la pricipiul ca Dumnezeu cunoaşte tot ceea ce facem şi că ,,nu ştie stânga ce face dreapta”, mădularele Bisericii lui Dumnezeu nu vor căuta niciodată sa-şi facă cunoscute faptele altor persoane dcât celor care au beneficiat de ele sau să-şi revendice dreptul sau puterea cu care le-au făcut ci atribuie totdeauna aceste lucruri lui Dumnezeu. (Amintesc faptul că Isus spunea: ,,du-te si spune ce ţi-a facut Dumnezeu”.) De asemenea, mai multe mădulare adunate împreună pot să ia cina împreună (să mănânce masa de seară) timp în care pot să frângă pâinea şi să ia un pahar cu rodul viţei spre amintirea Domnului Isus, a jerfei Sale;

În ÎNCHEIERE
Aş dori să menţionez că nu am epuizat în câteva mici pagini tot ce spune Dumnezeu în Biblie că ar dori să facem noi oamenii dar am dorit să fac ceea ce face călătorul din pustie atunci când ajunge lângă o sursă de apă şi cămila nu vrea să bea. Pentru a o provoca să bea apă îi pune puţină sare sub buză şi îi crează astfel senzaţia de sete. M-aş bucura dacă şi tu cititorule (şi doresc sa nu se înţeleagă că fac discriminare de sex) ai reuşit prin acest scurt mesaj să guşti din bunătatea şi frumuseţea Creatorului lumii şi să-ţi propui să-L cunoşti mai mult până vei ajunge să trăieşti tu în El şi El în tine prin Isus, Hristosul Lui.
Iar dacă gustul primit prin citirea celor de mai sus este placut şi ai dori ca şi altii să primească acest gust citind şi ei gratuit poţi sa donezi căt te îndeamnă Duhul lui Dumnezeu. 
Ma poţi contacta la 0724580225.
Eu am scris aceste lucruri , voi cititorii le tipăriţi şi împreună ne putem bucura că aceasta broşură ajunge în mâna oricărui om în mod GRATUIT
Acelaş articol şi altele asemănătoare găseşti pe blogul:

,,ultima pagină"

Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?”
Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!”
Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „
Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.
Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui
.
(Evanghelia după Matei 16:15-18)

Trăieşte ca şi cum nu ai muri niciodată dar fi gata în orice clipă să părăseşti această lume şi să te întâlneşti cu Creatorul universului şi Mântuitorul tău!
                                                                                                                                                    Autorul
    
GRATUIT

10 comentarii:

 1. As dori sa stiu daca va adunati si in Arad undeva ,ca as dori s-a va vizitez

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu stiu adrese la care se aduna cei care impartasesc aceasta credinta din Arad dar aceste puncte de intalnire sunt sigur casele lor. Asa ca si casa dumnezvoatra poate fi un loc unde sa va intalniti cu cei care impartasesc aceeasi credinta cu dumneavoastra. Fie ca Duhul lui Dumnezeu sa va calauzeasca pe calea cea buna si sa aveti partasie cu oameni care cred ca sunt copii lui Dumnezeu in Arad ( altii decat cei religiosi cultici care au case de rugaciuni sau biserici). Pe facebook puteti cauta paginile cu tltlul ,, Biserica lui Dumnezeu, si de acolo puteti contacata persoane care au dat like, din Arad. Sa ne auzim cu bine aici si in vesnicie cu Domnul Isus.

   Ștergere
 2. Am un "madular" de padurar! :)) Lasand gluma la o parte, totul e vrajeala prietene! Biserica, "monoteismul"(asta insemnand cei 3 dumnezei si cei 1000 de sfinti), chiar si toata indoctrinarea asta stupida. As prefera ca tot idiotul analfabet sa deschida o carte duminica in loc sa mearga sa-si spuna oful prietenilor imaginari.
  Sa faca ceva util, ceva vizibil in loc sa se roage la zei care vor sa-i mananci "madularele". Deja nu mai e amuzant. Indoctrinatii au ochelari de cal, supusi unor idei trecute.

  RăspundețiȘtergere
 3. Buna ziua, domnule Anonim,
  Nu subscriu limbajului dumneavoastra dar am lasat acest comentariu pentru ca exprima o parte din realitatea acestei societati in care traim cu totii. Cred ca ceea ce a adus multa lume in stare sa spuna ceea ce spuneti dumneavoastra este tocmai indoctrinarea religioasa directionala, limitata, cu scopuri limitate dar folosind principii universale cuprinse de Biblie.
  Daca relatarile personajelor Biblice au in ele o samanta de adevar despre Dumnezeul creator al universului atunci Biserica ar trebui sa arate cam cum este descrisa mai sus.
  Legile care guverneaza viata sunt perfecte si incalacarea lor duce le ceea ce vedem cu totii, adica erori genetice si spirituale. (oamenii si animalele nasc monstrii, vegetatia sufera mutatii genetice, biserica a ajuns ziduri....). Nadejdea mea si a mai multora este ca Cel care a creat acest univers are si solutii de indreptare si bunatatea lui va birui cu bine in acest univers ,,amenintat" de rau. Si astazi viata a biruit moartea in univers, si astazi binele va birui raul iar acolo unde se pare ca raul invinge este numai o iluzie deoarece cel care a biruit este binele scapand de raul existent acolo.
  Sa ne auzim cu bine!

  RăspundețiȘtergere
 4. Acest adevăr, care astăzi pare a fi ridicol și asupra căruia am atras atenția începând cu doi ani în urmă, indiferent de forma de exprimare, eu sunt convins că se va impune până la sfârșit. Exprimarea acestui adevăr nu poate fi o sursă de câștig pentru nimeni, deoarece noi trebuie să dăm fără plată, dacă am primit fără plată și fără plată am priimit. Adevărul de față este bine demonstrat de Biblie, nu este ridicol în nici un fel și ne ajută să înțelegem mai bine realitatea adevăratei Biserici a lui Dumnezeu. În completare vă invit să vizitați și situl biserica spirituala unica. Numai bine!

  RăspundețiȘtergere
 5. Isus spunea : Eu sunt calea, adevarul si viata. Adevarul a birut maortea dand viata vesnica si va triumfa pana la sfarsit.
  Cercetati totul si luati ceea ce Duhul lui Dumnezeu va indeamna ca este adevar, viata, calea pe care trebuie sa mergeti! Nu uitati ca daca Biblia contine cel mai mic sambure de adevar despre Dumnezeul creator al universului atunci Biserica despre care vorbea Isus este decrisa mai sus!
  Sa ne vedem cu bine alaturi de adevar!

  RăspundețiȘtergere
 6. de ce trebuie sa se termine toate predicile,brosurile cartile crestine cu donatii ca daca e gratuit atunci nu mai trebuie sa donezi nimic ca daca vrei sa ai o biblie in ziua de azi trebuie sa ai milioane pe cand in vremea raposatului Ceausescu primeai biblia gratuit .

  RăspundețiȘtergere
 7. Buna ziua Domnule Anonim,
  Ce nu inteleg unii oameni este ca a primi gratuit nu inseamna ca pica din cer ci ca cineva munceste pentru ca altii sa primeasca gratuit. Biblii se primesc gratuit si in vremurile noastre numai ca trebuie sa ajungi acolo unde se dau dar nu uitati ca intotdeauna cineva munceste pentru a acoperi costurile de tiparire.
  Donatiile se fac de cei care au inima plina de credinta in Dumnezeu si nu de necredinciosi, carcotasi sau zgarciti.
  Sa fiti binecuvantat ca sa puteti face donatii si sa se tipareasca cat mai multe Biblii si extrase din Biblie si sa poata citi toti cei care nu au primit inca binecuvatarile necesare pentru a face donatii sau a cumpara.

  RăspundețiȘtergere
 8. Răspunsuri
  1. Pacea Domnului Isus sa te insoteasca toata viata!

   Ștergere