Fiţi bine veniţi pe acest blog şi în Împărăţia lui Dumnezeu!
Aici este locul unde găsiţi câteva elemente principale, extrase din Biblie, pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi pentru Biserica lui Dumnezeu, zidită de Isus Hristos.
Rugaminte:
Dacă nu sunteţi de acord cu ce gasiti scris iertaţi-mă si continuaţi-vă viaţa aşa cum doriţi.

sâmbătă, 14 iulie 2012

Ce spune Biblia despre Împărăţia lui Dumnezeu?

- scurt comentariu -

Şi El le-a zis: „De aceea orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar, care scoate din vistieria lui lucruri noi şi lucruri vechi.”( Matei 13:52 ).
   Când ne referim la Împărăţia lui Dumnezeu, în contextul Bibliei, vom găsi mai multe expresii pe care eu le consider că se referă la acelaşi lucru, adică la locul unde Dumnezeu este stăpân, suveran şi Domn. Aceste expresii au următoarea răspândire în Biblie:
Împărăţia Cerurilor: Mt.-30 adică de30 ori;
Împărăţia lui Dumnezeu: MT-5; MC-13: Lc-29; Ioan-2; FA-6; Rom-1; 1Cor-5; Gal-1; Ef-1; Col-1;2Tes.1
Împărăţia Tatălui Mt.-1(odatâ)
Împărăţia Fiului, Mt.-1, Lc.-3, Col.-1
Împărăţia pregătită de la întemeierea lumii: Mt.-1
Împărăţia Dumnezeului…Ap.-1
Împărăţiei Domnului: 1 Cron.-1; 2 Cron.-1; Obadia -1;
Evanghelia Împărăţiei de 7 ori;
Împărăţiei Tale : de 3 ori în psalmi;
Fii Împărăţiei: Mt.2;
Mostenitori ai Împărăţiei: Iacov -1;
Tainele Împărăţiei cerurilor : Mt.-1; Mc.- 1, Lc.-1
Cheile Împărăţiei: Mt.-1
Împărăţie veşnică: Ps:-1; Dan.-2
Cuvânt privitor la Împărăţie: Mt.-1
Împărăţie care nu se poate clătina: Evr.-1
Împărăţie de preoti: Ap.- 2
Părtaş la Împărăţie: Ap.-1
Pregătirea Împărăţiei: Lc.-1
Primi Împărăţia: Daniel-2; Lc. -1
Vie Împărăţia: Mt.-1
Împărăţia Ta: Mt.-1
Împărăţia Dumnezeului nostru: Ap.-1
   Pe parcursul acestui articol voi folosi expresia ,,Împărăţia lui Dumnezeu”.
   Dacă noţiunea de Biserică nu se găseşte explicit în Vechiul Testament, noţiunea de Împărăţia lui Dumnezeu se regăseşte, întradevăr foarte puţin, dar foarte semificativ si anume:
   1. In concepţia poporului Israel când se făcea referire la Împărăţia lui Dumnezeu se considera că aceasta este constituită din însuşi poporul Israel (1Cr.28:5; 2Cr.13:18). In acelaşi context Domnul Isus spune evreilor că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la ei, şi va fi dată unui neam, care va aduce roadele cuvenite  (Mt.21:43;Ioan18:36;Mt.8:11,12;Lc.13:28;lc.14:16-24).
   2. În Psalmi şi în cartea Daniel se găsesc câteva afirmaţii care vor fi preluate pe parcursul articolului la momentul oportun.
   Trecând în Noul Testament observăm că noţiunea Împărăţia lui Dumnezeu capătă o semnificaţie majoră,ea fiind amintită de la început şi pe parcursul lucrării de Ioan Botezătorul, care cheamă, în mesajul său, la pocăinţă, anunţând apropierea Împărăţiei lui Dumnezeu (Mt.3:2). Acelaşi mesaj îl foloseşte şi Isus Hristos ( M.4:17;Mc.1:15), ba mai mult, pentru Isus Hristos, Împărăţia lui Dumnezeu, este obiectivul central al lucrării Sale (Mt.4:23;Mt.9:35;Lc.4:43;Lc.8:1;Lc.9:11;FA 1:3), ca de altfel pentru apostoli (FA19:8;FA20:25;FA28:23,31;Col.4:11) şi întreaga Bisrică. Pe parcursul articolului vom extrage din contextul biblic cele mai importante aspecte ale Împărăţiei lui Dumnezeu punând întrebări şi lăsând Biblia să răspundă.
   Cum a fost văzută în vechime Împărăţia lui Dumnezeu?
- toate lucrările lui Dumnezeu şi credincioşii Lui vor spune slava Împărăţiei Lui (Ps.145:10,11,12;).
- Împărăţia lui Dumnezeu este veşnică (Ps.45:6;145:13;Daniel 4:3, 6:26, 7:27).
- Împărăţia lui Dumnezeu va fi dată sfinţilor lui Dumnezeu şi o vor stăpâni în veci (Daniel 7:18,22).
- Împărăţia lui Dumnezeu era aşteptată ( Mc.15:43;Lc.23:51).
   Cine şi cum va fi împăratul în Împărăţia lui Dumnezeu?
- Omul Isus , născut de fecioara Maria, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat prin Duhul Sfânt şi Împărăţia lui va fi veşnică (Lc.1:31-33).
   Cui a fost dat să cunoască tainele şi cine primeşte cheile Împărăţiei lui Dumnezeu?
- Ucenicilor lui Isus (Bisericii), (Mt.13:11;Mc.4:11;Lc.8:10).
- Celor cărora le va descoperi Dumnezeu că Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu (Mt.16:16,19).
   Unde găsim Împărăţia lui Dumnezeu ?
- În lăuntrul nostru (Lc.17:20,21).
   Cine poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu?
- Numai cine se naşte din nou (Ioan 3:3).
   Cine intră în Împărăţia lui Dumnezeu ?
- Numai cine se naşte din nou (Ioan 3.5).
- Numai cei a căror neprihănire depăşeşte neprihănirea fariseilor şi cărturarilor (Mt.5:20).
- Cine face voia lui Dumnezeu (Mt.7:21).
- Cine se întoartce la Dumnezeu şi se face ca un copilaş (Mt.18:3;Mc.10:15;Lc.18:17).
- Cine o recunoaşte şi-L recunoaşte şi pe Împărat (Lc.23:42,43).
- Cel pe care-l alege Dumnezeu (Iacov 2:5).
- Oameni de pe tot pământul (Lc.13:29).
   Cum se ia Împărăţia lui Dumnezeu ?
- Cu năvală se pune măna pe ea (Mt.11:12;Lc.16:16).
- prin multe necazuri (FA14:22).
   A cui este Împărăţia lui Dumnezeu?
- A celor săraci în Duh şi a celor prigoniţi pentru neprihănire (Mt.5:3,10).
- A celor ce-s ucenicii lui Isus şi sunt săraci (Lc.6:20).
- A celor care sunt ca nişte copilaşi (Mt.19:14;Mc.10:14;Lc.18:16).
   Se intră greu su uşor în Împărăţia lui Dumnezeu?
- Cei care au bogăţii şi se încred în ele vor întra cu greutate (Mt.19:23,24;Mc.10:23,24,25;Lc.18.25).
- Vameşii şi curvele pot intra înaintea preoţilor de seamă şi a ,,bătrânilor” (Mt.21:23,31).
   La ce trebuie să renunţăm pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu?
- La tot ce a fost în înainte, la casă, soţie, copii, fraţi surori (Lc.9:62;Lc.18:29).
   Există ierarhie în Împărăţia lui Dumnezeu ?
- Da, (cel mai mic, mic, mare, mai mare şi cel mai mare),,Aşa că, ori cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi, şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor” (Mt.5:19;Mt.11:11).
- Cine se va smeri ca un copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia lui Dumnezeu (Mt.18:1,4).
- Cine slujeşte celorlalţi va fi mare (Mt.20:26,27).
- Ioan Botezătorul va fi cel mai mic (Lc.7:28).
   Ne putem alege poziţiile, funcţiile, în Împărăţia lui Dumnezeu?
- Nu (Mt.20:21,23).
   De ce ne pregăteşte Isus Împărăţia?
- Ca să mâncăm şi să bem la masa Lui, să stăm pe scaune de domnie şi să judecăm lumea (Lc.22:29,30;1Cor.6:2).
  Ce se întâmplă, acolo, unde ajunge Împărăţia lui Dumnezeu?
- Duhul lui Dumnezeu eliberează oamenii dând afară dracii şi duhurile demonice (Mt.12:28;Lc.11:20).
   Cu ce se aseamănă Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ?
-Cu omul care seamănă sămânţă bună…. (Mt.13:24-30).
- Cu grăuntele de muştar (Mt.13:31-32;Mc.4:30,31;Lc.13:18).
- Cu aluatul pus în făină (Mt.13:33;Lc.13:21).
- Cu o o comoară ascunsă (Mt.13.44).
- Cu un negustor care caută mărgăritare frumoase (Mt.13.45,46).
- Cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de peşti (Mt.13:47-50).
- Cu un împărat care se socoteşte cu robii săi (Mt.18:23-35).
- Cu un gospodar care-şi tocmeşte lucrători la vie (Mt. 20:1).
- Cu un împărat care face nuntă fiului său (Mt.22:2-14).
- Cu sămânţa căzută pe pământ (Mc.4:26-29).
   Cu cine se va asemăna Împărăţia lui Dumnezeu la sfârşit ?
- Cu 10 fecioare (Mt.25:1-12).
- Cu un om care pleacă înt-o altă ţară (Mt.25:14-46;Lc.19:12-27).
   Cum e viaţa în Împărăţie?
- Părtăşie la necaz şi bucurie (Apoc.1:9).
   Ce ne face să fim găsiţi vrednici în Împărăţia lui Dumnezeu la venirea Domnului Isus?
- Credinţa şi statornicia în toate necazurile şi încercările (2Tes.1:5).
- Trăind dându-ne şi noi toată silinţa să …( 1Petru1:5-11).
- Făcând voia lui Dumnezeu ascultând şi împinind poruncile Date prin Domnul Isus.
   Ne poate birui ceva când luptăm pentru răspândirea Evangheliei Împărăţiei lui Dumnezeu ?
-Nu , ci Dumnezeu va fi cel care va veghea asupra noastră(2Tim.4:18).
   Cum vor fi lucrurile în Împărăţia lui Dumnezeu?
- Vinul şi pâinea vor fi noi şi se vor împlini (Mt.26:29;Mc.14:25;Lc.22:16,18).
   Ce este şi ce nu este Împărăţia lui Dumnezeu?
- Este pace, bucurie şi putere în Duhul Sfânt (Rom.14:17;1Cor.4:20).
- Nu este vorbă , mîncare şi băutură (Rom.14:17;1Cor.4:20).
   Cum ne dă Dumnezeu Împărăţia Lui?
- Cu plăcere dacă nu ne temem (Lc.12:32).
   Poate cineva opri întrarea oamenilor în Împărăţia lui Dumnezeu?
- Da, oamenii învăţaţi şi făţarnici (Mt.23:13).
   Cine nu este vrednic nu va intra şi nu va moşteni Împărăţia lui Dumnezeu?
- Cel care dă înapoi (Lc.9:62).
- Nedrepţii, curvarii, închinătorii la idoli, preacurvarii, malahii şi sodomiţii, hoţii, lacomii, beţivii, defăimători, hrăpăreţi, pizmaşii, criminalii (1Cor. 6:9,10;Ef.5:5;Gal15:21).
- carnea şi sângele (1Cor15:50).
   Cum să ne raportăm la Împărăţia lui Dumnezeu ?
- Să căutăm mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu (Mt.6:33;Lc.12:31).
- Să ne rugăm să vie şi pe pământ ca şi în cer (Mt.6:10; Lc.11:2).
- Să o propovăduim şi să facem bine în acelaşi timp (Mt.10:7;Lc.9:2;Lc.9:60;Lc.10:9,11;FA8:12;FA19:8;FA20:25;FA28:23,31).
- S-o recunoaştem şi să-L recunoaştem pe Împărat (Lc.23,42,43).
   Ce trebuie să mai ştim despre Împărăţia lui Dumnezeu ?
- Că este a lui Dumnezeu, Tatăl, în veci (Mt.6:13).
- El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, (Coloseni 1:13).
   Ce se întâmplă cu cei care aud Cuvântul despre Împărăţie?
- Unii nu înţeleg şi le fură diavolul acest Cuvânt (Mt.13:19;Mc.4:15).
- Unii primesc cu bucurie dar se leapădă repede datorită necazurilor sau prigoanei (Mt.13:21;Mc.4:16,17).
- Unii îl primesc dar îl îneacă cu îngrijorările veacului şi înşelăciunea bogăţiilor (Mt.13:22;Mc.4:18,19).
- Unii îl înţeleg, îl primesc şi aduc rod (Mt.13:23;Mc.4:20).
   Ce se va întâmpla la sfârşitul veacurilor în Împărăţia lui Dumnezeu?
-Toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi cei ce săvârşesc fărădelegea vor fi aruncaţi în cuptorul de foc (Mt.13:41,49,50).
- Fii Împărăţiei, cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia tatălui lor (Mt.13:43).
   Când va fi sfârşitul lumii?
- Când Evanghelia Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea şi va folosi ca mărturie (Mt.24:14).
- Când se vor întâmpla aceste lucruri.. (Lc.21:25-30).
- Când Dumnezeu va fi nimicit orice, domnie, stăpânire sau putere (1Cor.15:24).
   Cum va fi la sfârşitul lumii acesteia?
- Îngerul, al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.” (Apoc.11:15)
- Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.(Apoc.12:10)
   A văzut cineva pe Isus în Împărăţia Sa?
-Da, Ioan când primeşte viziunea de a scrie Apocalipsa şi acest lucru fusese spus de Isus (Mt.16:28;Mc.9:1;Lc.9:27).
   Ce să facem cu lucrurile sau cu mădularele care ne împiedică să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu?
- Să le aruncăm (Mt.5:29,30;Mc.9:43,47).

Fiindcă am primit, deci, o împărăţie, care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori, şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică; (Evrei 12:28)

…A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu săngele său, şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin (Apoc. 1:5-6;5:10).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu